Ресейде және оған іргелес елдерде сирек кездесетін және жойылып бара жатқан қосмекенділердің зоокультура әдістеріне шолу: Тимирязев академиясының тәжірибесі

СІЛТЕМЕ DOI

https://doi.org/10.54944/oc260ot24

АВТОРЫ

А. А. Кидов, Е. А. Кидова, Л. С. Дроздова, Я. А. Вяткин, Р. А. Иволга, Т. Э. Кондратова, К. А. Африн, А. А. Иванов

ТҰЖЫРЫМ

Мақалада сирек кездесетін қосмекенділердің зоокультурасы (бірнеше ұрпақтарды жасанды көбейту) мәселелері талқыланады. Ресейде қосмекенділер кем дегенде 150 жыл бойы өсірілгені атап өтілді, бірақ еріксіз өсірілген кезде түрлердің аз ғана бөлігі кең таралды. Қазіргі уақытта зертханалық жағдайда Ресей Федерациясының Қызыл кітабына енгізілген көптеген қосмекенділерден ұрпақтар алынды. 2008 жылдан бастап Тимирязев академиясында (К.А. Тимирязев атындағы МАША Ресей мемлекеттік аграрлық университеті) бес түрді мәдениетке енгізу жұмыстары жүргізілуде (Lissotriton lantzi, Ommatotriton ophryticus, Triturus karelinii, Bufo verrucosissimus және Epidalea calamita). Олардың әрқайсысынан жасанды жағдайда 2-4 ұрпақ алынды, құрамының оңтайлы тығыздығын, температуралық режимді, жарықкезеңдігі және қорек мөлшерін анықтау бойынша жұмыстар жүргізілді, зертханалық көбею технологиясы жасалды. Бұл хабарламада осы түрлерді ұстаудың, қоректендірудің және өсірудің кейбір өзіндік әдістері берілген. Авторлардың пікірінше, Ресейде және оған іргелес елдерде сирек кездесетін қосмекенділердің түрлерін зоокультураға енгізудің басты кедергісі тірі қоректік жәндіктерінің жетіспеушілігі болып табылады. Бұл жануарлардың жеткілікті үлкен және генетикалық әр түрлі топтарын құруға мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты зерттеудің перспективалы бағыты зертханалық қосмекенділер үшін жоғары қоректік құндылығы, өсірудің қарапайымдылығы мен арзандығы, биомасса өсуінің жоғары қарқыны бар жаңа қорек нысаналарын іздеу болып табылады.

КІЛТ СӨЗДЕР

ТОЛЫҚ НҰСҚА

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

  • Африн К.А., Степанкова И.В., Кидов А.А. 2020a. Влияние фотопериода на личинок кавказской жабы, Bufo verrucosissimus в лабораторных условиях. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки, 3(31): 79–89. https://doi.org/10.21685/2307- 9150-2020-3-7
  • Африн К.А., Степанкова И.В., Кидов А.А. 2020b. Рост, развитие и выживаемость личинок кавказской жабы, Bufo verrucosissimus (Amphibia, Anura, Bufonidae) при различной температуре. Известия Горского государственного аграрного университета, 57(3): 94–98.
  • Блохин Г.И. 2012. Зоокультура позвоночных. М.: Издательство РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 170 с.
  • Блохин Г.И., Кидов А.А., Сашина Л.М., Пыхов С.Г. 2010. Зоокультура беспозвоночных. М.: Издательство РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 158 с.
  • Воронцова М.А., Лиознер Л.Д., Маркелова И.В., Пухальская Е.Ч. 1952. Тритон и аксолотль. М.: Советская Наука. 296 с.
  • Гончаров Б.Ф., Сербинова И.А., Утешев В.К., Шубравый О.И. 1989a. Разработка методов гормональной стимуляции процессов размножения у амфибий. В кн.: Проблемы доместикации амфибий. М.: ИЭМЭЖ. С. 197–201