Журнал саясаты

Қолжетімділік саясаты

«Зоология институтының еңбектері» журналының контенті ашық түрде жарияланады.

Плагиаттыққа тексеру

«Зоология институтының еңбектері» журналының редакциясына жіберілген мақалалар басқа жарияланымдардан заңсыз алынғаны (плагиат) және қайталануы, оның ішінде басылымның басқа тілдерден аудармасы «Антиплагиат» жүйесінде тексеріледі. Көптеген қарыздар анықталған жағдайда редакция жариялау этикасы жөніндегі Халықаралық комитеттің (COPE) ережелеріне сәйкес әрекет етеді: жариялаудан бас тарту және авторды хабардар ету. Редакция автор өкілдік ететін ұйымның басшылығына жариялау этикасының бұзылғаны туралы хабарлауға құқылы.

Жариялау үшін төлем

«Зоология институтының еңбектері» журналында жариялау авторлар үшін тегін.

 Жариялау этикасы

«Зоология институтының еңбектері» журналының редакциялық алқасының мүшелері жарияланым этикасы жөніндегі комитеттің (СОРЕ) халықаралық жарияланымдық этикалық нормасының қағидаттары мен нормаларын, сондай-ақ Scopus (Elsevier) журналдарын жариялаудың этикалық қағидаттарын ұстанады.

Жариялау процесінің барлық қатысушылары, атап айтқанда, әрбір автор, ғылыми редактор, рецензент, жауапты хатшы, редакциялық алқа мүшелері жариялау этикасының қағидаларын, нормалары мен стандарттарын ұстануға міндетті. Авторлар мен редакторлар немесе баспагердің арасындағы қарым-қатынастағы этикаға  жат мінез-құлық болып саналады, егер шарттық және жалған қарау кезінде, жалған авторлық, зерттеу нәтижелерін бұрмалау, жалған мәтіндер жариялау, мақалалардың қолжазбасын авторлардың рұқсатынсыз басқа басылымдарға беру, авторлық материалдарды үшінші тұлғаларға беру, редакторлық процестердің авторлық құқығы мен құпиялығын бұзу, плагиатқа манипуляция жасау.

Редакциялық алқаның жарияланым этикасының принциптері

Журналдың редакциялық алқасының мүшелері журналдың дамуына, жетілдірілуіне, журналдың халықаралық деректер базасына жылжуына жауапты және ғылыми жарияланымдардың сапасын арттыру үшін барлық мүмкін шараларды қабылдауға тиіс. Егер мақаланы жазу кезінде жариялау және/немесе ғылыми этика қағидалары бұзылса, журналдың ғылыми редакторы редакциялық алқаның шешімі негізінде жарияланымнан бас тартуға міндетті.

Қолжазбаны қарау кезеңінде (ол жарияланғанға дейін) редколлегия редакторлары мен мүшелері қарау үшін алынған қолжазбаны құпия материал ретінде қарауға және бас тартылған қолжазбаларды редколлегия мүшелерінің өз зерттеулерінде пайдаланбауына кепілдік беруге тиіс.

Редакциялық алқа мүшелері қолжазба авторының(-ларының) әдепке жат мінез-құлқына және журналда жарияланған мақалаларға жасалған әрбір шағымды келіп түскен уақытына қарамастан, жеке-жеке қарауға тиіс. Шағым дәлелдері расталған жағдайда, редакциялық алқа мүшелері қолжазбаны жариялаудан бас тартуға және хат-хабар алмасу үшін автормен одан әрі ынтымақтастықты тоқтатуға, тиісті теріске шығаруды жариялауға, сондай-ақ автордың (лардың) этикалық емес мінез-құлқының одан әрі жолын кесу үшін өзге де шараларды қабылдауға құқылы.

Авторлардың жариялау этикасының принциптері

Автор (- лар) редакцияға ұсынылған мақала қолжазбасы басқа басылымдарға қарау үшін ұсынылмағанына, өзіндік өзіндік жұмыс болып табылатынына және плагиат болмайтынына кепілдік береді. Әр мақала үшін мақаланың соңғы нұсқасын дайындауға, редакция алқасымен байланысуға, қолжазбаның соңғы нұсқасын жариялауға ұсыну үшін барлық авторлардың мақұлдауына жауап беретін хат-хабарға автор тағайындалуы керек. Қолжазбада көрсетілген барлық авторлар жұмыстың мазмұнына жауап береді.

Егер журнал редколлегиясының рецензенттерінде, мүшелерінде (мүшелерінде) зерттеу нәтижелерінің шынайылығы мен шынайылығына күмән туындаса, автор (лар) қолжазбада келтірілген нәтижелерді немесе фактілерді растау үшін қосымша материалдарды ұсынуы тиіс. Автор (лар) сынмен немесе зерттеулерге қатысты ескертулермен байланысты, сондай-ақ рецензиялау мен жариялауға қатысты редакциямен өзара іс-қимыл жасауға қатысты этикалық нормаларды сақтауға міндетті.

Рецензенттің жариялау этика қағидалары

Рецензент өз ескертулерін дәлелдеуі және қолжазбаны қабылдау немесе оны қабылдамау туралы өз шешімін негіздеуі тиіс. Сараптамалық бағалау редакцияның басылым туралы шешім қабылдауына ықпал етуі, сондай-ақ авторға (- ларға) қолжазбаны жақсартуға көмектесуі тиіс. Рецензентке рецензиялауға ұсынылған қолжазба құпия материал ретінде қарастырылуы керек. Рецензиялау және жариялау процесін қамтамасыз ету барысында алынған ғылыми жұмыстың ақпараты мен идеяларын рецензент(-лер) жеке пайда алу үшін пайдаланбауы тиіс.

Егер рецензенттің қолжазбада плагиат, жалған және ойдан шығарылған материалдар немесе нәтижелер мазмұнының негізі болса, онда ол қолжазбаны жариялауға жібермеуі және журналдың ғылыми редакторына Қағидалардың анықталған бұзушылықтары туралы хабарлауы тиіс.

Мүдделер қақтығысы

Жарияланым этикасы жөніндегі комитеттің (СОРЕ) анықтамасы бойынша мүдделер қақтығысы-бұл авторлар, рецензенттер немесе редакциялық алқа мүшелері жарияланатын материалға қатысты олардың пайымдарына әсер ете алатын жасырын мүдделері бар жанжалды жағдайлар. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, осы қақтығысты анықтаған адам дереу редакцияға хабарлауы керек. Журналдың жауапты редакторы қолжазбаны жариялау процесінің барлық қатысушыларынан мүдделер қақтығысын ашуды талап етуі керек. Рецензент қолжазбаға қатысы бар авторлардың біреуімен бәсекелестіктен, ынтымақтастықтан немесе басқа да қатынастардан туындайтын мүдделер қақтығысына себеп болуы мүмкін қолжазбаларды қарамауы тиіс.

Рецензиялау

“Зоология институтының еңбектері” журналына ұсынылған барлық мақалалар рецензияланады. Жариялау туралы шешім ұсынылған материалдың сенімділігі мен ғылыми маңыздылығына негізделген.

Бағалаудың негізгі критерийлері

Сапасы, жаңалығы және инновациялылығы. Рецензент жарияланатын мақалалардың жоғары сапасына, олардағы ақпараттың дұрыстығына және өзектілігіне кепілдік береді. Мақаланы қабылдамаудың негізгі негіздері: журнал тақырыбына сәйкес келмеуі; мақала тақырыбы бойынша істердің қазіргі жай-күйін объективті бағалаудың болмауы; бұрын жарияланған жұмыстармен салыстырғанда онда жаңалықтың болмауы; осы материалды басқа ғылыми баспа және/немесе Электрондық басылымдарда жариялау болып табылады.

Рецензенттердің пікірі түпкілікті емес. Мақаланы жариялау немесе қабылдамау туралы түпкілікті шешімді Бас редактор қабылдайды.

Рецензиялау тәртібі

Қолжазбаны алған кезде журналдың бас редакторы немесе атқарушы редакторы қолжазбаның журналдың негізгі талаптары мен өлшемдеріне сәйкестігіне алдын ала бағалау жүргізеді, сондай-ақ плагиатқа тексеру жүйесі арқылы қолжазбадағы қарызға алынған мәтіннің болуына тексеру жүргізеді.

Мақала түскен сәттен бастап екі апта ішінде редакциялық алқа / редакция оны рецензиялауға келісімін алады.

Рецензент туралы ақпарат авторлар үшін анонимді болып табылады және тек редакцияға арналған. Рецензенттің тегі авторға рецензенттің келісімімен ғана хабарлануы мүмкін. Журналда біржақты “соқыр” рецензиялау принципі қолданылады.

Рецензент 1 ай (30 күн) ішінде ұсынылған материалдарды рецензиялайды және редакцияға нысанға сәйкес рецензия жібереді. Ұсынылған қолжазбаны рецензиялау кезінде оның біліктілігі сәйкес келмейді немесе шешім қабылдау үшін жеткіліксіз деп санайтын Рецензент бұл туралы ғылыми редакторға дереу хабарлап, қолжазбаны рецензиялаудан бас тартуы керек.

Шешімі бар рецензия (рецензенттің ескертулері жойылғаннан кейін жариялау/қабылдау/айтарлықтай қайта өңдеу және жаңа қолжазба ретінде ұсыну және т.б.) авторларға жіберіледі. Қосымша редакция жасауға құқылы өзіндік пікірге қамтитын қатысты ұсынымдар құрылымын және ресімдеу қолжазбалар.

Қолжазбаға оң рецензия берілген жағдайда редакция жариялау туралы шешім қабылдайды.

Егер ескертулер болса, автор 1 ай ішінде (30 күн) өңделген қолжазбаны (барлық өңдеулер түспен белгіленуі керек) және рецензенттердің ескертулеріне толық жауаптары бар файлды жіберуі керек. Содан кейін қолжазба қайта қарауға жіберіледі. Қайта қарау мерзімі 2 аптаны қамтиды. Автор пысықтаған мақалалар сол рецензентке рецензиялауға қайта жіберіледі.

Қолжазбаға теріс рецензия берілген жағдайда авторға дәлелді бас тартумен рецензия жіберіледі.

Журнал шығаратын ұйымдардың авторлары жазған мақалалар міндетті түрде басқа ұйымдардың рецензенттеріне жіберіледі.

Қолжазбаны жариялауға қабылдау күні мақаланың соңғы нұсқасын (рецензенттер де, бас/шығарушы редактор да қабылдаған) алған күн болып саналады.